Mer om skolans ansvar

Förskolan och skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro, spelregler för hur man pratar om politik och religion, samt mycket annat.

Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. Till det kommer förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Skolverket tar också fram juridisk vägledning för hur skolans och förskolans huvudman, rektor/förskolechef och skol/förskolepersonal ska göra i sin planering och i den dagliga verksamheten. Men det är kommunen och skolan som ansvarar för hur man arbetar.

Synpunkter på skola och förskola

Om skolpersonal, föräldrar eller elever tycker att något gått fel till i skolan kan man i första hand vända sig till rektor eller huvudmannen för skolan. Huvudman är antingen kommunen eller när det gäller fristående skolor, styrelsen för skolan. Om man inte är nöjd med svaret eller agerandet kan man vända sig till Skolinspektionen som är den myndighet som utövar tillsyn över skola och förskola.


Fullständig information i lagar och regler

Den som är huvudman, alltså kommunen eller styrelsen för en fristående skola eller förskola, ansvarar för att de bestämmelser som gäller för verksamheten följs. Huvudmannen ska också se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och skolenheterna har tillräcklig förståelse av bestämmelserna. Skolverket har som stöd för huvudmän och personal tagit fram juridiska vägledningar inom olika områden som ger en mer fullständig bild av de bestämmelser som gäller.

Senast granskad: 2015-09-23